تعرفه های جریمه های رانندگی و میزان خلافی در سال ۹۷

امیر مرادنژاد
تعرفه های جریمه های رانندگی و میزان خلافی در سال ۹۷
فهرست مطالب
روستا ها کلان شهر ها سایر شهرها حداکثر نمره منفی حداقل نمره منفی عنوان تخلف رانندگی
۷۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ۱۰ ۸ هرگونه‌ حرکات نمایشی‌ مانند دورزدن درجا
۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۵ ۱۰ تجاوز از سرعت مجاز(بیش از پنجاه کیلومتر در ساعت)
۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۰ ۵ سبقت غیر مجاز در راه‌های دوطرفه
۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۰ ۵ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
۷۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ۵ ۳ حرکت به طور مارپیچ
۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ۷ ۵ حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها
۴۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۲۰ ۱۰ رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای
روا
۱۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۰ ۵ تجاوز ار سرعت مجاز (بیش از سی تا پنجاه کیلومتر در ساعت)
۲۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۶ ۴ عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)
۳۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۹ ۵ تجاوز به چپ از محور راه
۱۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۷ ۵ عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو
۱۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۶ ۴ عدم رعایت حق تقدم عبور
۳۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۵ ۳ دور زدن در محل ممنوع
۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۵ ۳ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی
مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای شصت کیلومتر
۴۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۶ ۳ نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم ) روشنایی در شب
۶۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۸ ۸ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک
۳۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۷   رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز
۳۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۷ ۳ عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه ازقبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص
۳۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵ ۳ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه
۶۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۸ ۵ عدم رعایت مقررات حمل بار
۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰     نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه
۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰     مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه
۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی
۴۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰     حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط
۶۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ض     عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی
۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه
۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰     هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی
۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰     نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر
۲۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع
۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     عبور کامیون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌های دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت
۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰     حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز
۲۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه
۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰     رانندگی با وسیله نقلیه یا پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاکگذر موقت،ویژه،تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و
یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک ق
۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰     حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز
۴۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰     نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی
۳۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده،چراغ‌های الوان،اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نورقرمز در جلو وسیله نقلیه
۳۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ‌ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید.
۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع‌ها و میادین یا سطوح شطرنجی
۳۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰     تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی
۲۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی
۴۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰     سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبور وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه
۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰     عدم تجهیز وسایل نفلیه مربوطه یا محل، به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه‌ها
۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر
۳۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰     توقف در ابتدا و انتهای پیچ‌ها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع‌های راه آهن
۲۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده
۳۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     سوارکردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت
۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰     نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هرعلت
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی وانسداد ترافیک شود
۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰     حرکت‌ نکردن وسایل‌نقلیه بین دوخط یا تغییر خط‌حرکت بدون رعایت‌ مقررات مربوطه در معابرخط‌کشی‌شده
۰ ۸۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰     عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه
۲۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ‌گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع‌ها
۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     استفاد از وسایل آتش زا از قبیل اجاق‌گاز، پیکنیک، بخاری  و امثال آن در داخل وسایل نقلیه
۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی ورانندگی بسته شده است
۳۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰     تجاوز از سرعت مجاز (تا سی کیلومتر در ساعت)
۳۰۰۰۰۰ ۶۷۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰     عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات
۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰     تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه‌ها و حریم آنها
۲۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی وامثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم
۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس
۲۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     توقف درمحل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع)
۲۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     خودداری از کناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره‌رو متوقف شده است
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     عدم رعایت مقررات در گردش‌ها
۲۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     نصب هر نوع علایم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آان تعیین شده است
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه‌های تعیین شده
۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰     استفاده از تلفن‌همراه وسایر وسایل ارتباطی مشابه در حین ‌رانندگی در سرعت‌کمتر از شصت کیلومتر بر ساعت
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر
۱۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     قصور در به کاربردن علایم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     ریختن یا ریزش‌روغن، بنزین، نفت، گاز(گازوییل) و یا سایرمایعات آلوده و تخریب‌کننده دیگر درسطح راه
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راه‌ها و محل‌هایی که شانه کناری وجود دارد.
۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه
۲۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     حمل مسافر با وسایل نفلیه شخصی یا غیر مجاز
۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوه‌ها ومناطقی که ممنوع اعلام شده است
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     نداشتن و یا عدم به کارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع‌ها و میادین
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     توقف دوبله در معابر
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     حرکت یا دنده عقب غیر ضروری در راه‌ها
۲۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی
۱۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا
۱۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده
۱۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     رانندگی با وسیله نقلیه دود زا
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات یا هرگونه یاری‌که ‌موجب ناراحتی مسافران وسایل‌ نقلیه ‌عمومی ‌می‌گردد
۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰     عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی
۲۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰     عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگرراه‌ها و جاده‌ها
۱۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی
۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰     مغایرت مشخصات مسافر یا محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت
۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     سوارکردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۰     سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده‌های بین شهری و راه‌های روستایی
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی
۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه‌های عمومی
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     هرنوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عدم توجه به هشدار و علایم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نفلیه عمومی
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     آموزش رانندگی در محل‌های غیر مجاز
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     توقف وسایل نقلیه در پیاده‌رو
۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     سوار یا پیاده کردن مسافر درخارج از پایانه‌های مسافربری یا محل‌های مجاز
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     همراه نداشتن گواهینامه رانندگی
۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز
۰ ۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     استفاده از شیشته دودی به نحوی که راننده وسرنشین قابل تشخیص نباشند
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     بیرون آوردن دست و یا هریک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     نداشتن یا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ‌ها
۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     عدم‌الصاق یا نصب‌علامت ممیزه خودروهای‌دارای پلاکدولتی بر روی‌شیشه یا سایرقسمت‌های تعیین‌شده
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره‌رو
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی‌که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود
۰ ۳۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰     عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها
۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     بوق زدن در محل‌های ممنوعه با بوق‌زدن غیر ضروری و مکرر
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق‌های شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسای نقلیه و امثالهم
۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰     عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می‌شود
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     سوار کردن اطفال کمتر از دوازده سال در صندلی جلو اتومیبل
۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰     سوار‌کردن‌مسافر با داشتن‌مسافر قبلی توسط تاکسی‌‌های تلفنی، دربست یا آژانس‌بدون اجازه‌ مسافر قبلی
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عدم توجه به علایم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     استفاده از لاستیک میخدار(یخ شکن) در مواقع غیر ضروری
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     حرکت دادن غیرمجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه‌ها
۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه سازی در راه‌ها
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عدم استفاده یا استفاده غلط از علایم با دست یا چراغ راهنمای وسایل نقلیه در مواقع لزوم
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ‌های جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود
۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص شش و نیم تن به بالا) و اتوبوس‌های برون شهری درمعبر شهری در ساعات غیر مجاز
۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     عدم استفاد از علایم هشدار دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راه‌سازی و کشاورزی در راه‌ها
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰     توقف در محل ممنوع(پارک ممنوع)
۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     نداشتن تجهیزات و علایم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس
۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     نداشتن تجهیزات و علایم شناسایی واحتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     نصب آینه‌های غیر مجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری
۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     حمل و درآغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آن‌ها در حین رانندگی
۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     همراه نداشتن کارت شناسایی وسیله نقلیه
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰     سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین درمحل‌های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد
۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه‌ بارگیری و تخلیه بار
۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه درگذرگاه عابر پیاده
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه‌ها
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی
۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰     عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راه‌ها
۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شیء که مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود.
۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     سوار کردن سرنشین اضافی  به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه
۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰     نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری
۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه‌های تاکسی
۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه درحال حرکت( غیر استثنائات قانونی) در معابر شهری وروستایی
۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     عدم توقف درمواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان
۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی
۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰     همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی
۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هرنفر
۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس
۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     عدم استفاده از تاکسیمتر
۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و  نظایر آن به وسیله  نقلیه  در حال حرکت
۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰     یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه
۳۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰     حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه‌ها
۳۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰     نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل رنگ یا بوق ، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نور تاب  دوچرخه پایی
۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰     عبور عابر پیاده از محل‌های غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راه‌هایی که دارای پیاده رو است
۰ ۰ ۰     تجاوز از  سرعت مجاز تا ۱۰کیلومتردر ساعت
۰ ۰ ۰     تجاوز از  سرعت مجازبیش از ۱۰ کیلو متردر ساعت
۰ ۰ ۰     تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ لیلومتر بر ساعت)
۰ ۰ ۰     تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ لیلومتر بر ساعت)
۰ ۰ ۰     رانندگی با وسیله نقلیه کثیف در سطح معابر (منطقه آزاد کیش)
۰ ۰ ۰     عدم استفاده از لباس فرم در حین رانندگی با خودرو های عمومی (منطقه آزاد کیش)
۰ ۰ ۰     استفاده از سیستم های تصویری در خودرو (منطقه آزاد کیش)
۰ ۰ ۰     بیرون بردن دست از پنجره خودرو  (منطقه آزاد کیش)
۰ ۰ ۰     حرکت در پیست دوچرخه سواری (منطقه آزاد کیش)
۰ ۰ ۰     رفتار نامناسب راننده با مسافر (منطقه آزاد کیش)
۰ ۰ ۰     استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ لیلومتر

عرفه های جریمه های رانندگی در سال ۹۷ 

صدرو قبض جریمه، از جمله از  کاری های که دولت ها همواره برای کنترل خلافی رانندگی انجام میدهد. نسبت استعلام خلافی های انجام شده با میزان تصادفات و سانحه های رانندگی در بازه زمانی مشخص، همواره شاخصی  برای میزان اثر بخشی صدور قبض جریمه  برای کاهش سانحه رانندگی است.

تعریفه های جریمه رانندگی

میزان جریمه خلافی راهنمایی و رانندگی و نحوه پرداخت، با توجه به قوانین هر کشوری تعیین می شود.  برای مثال در کشور چین، جریمه رد شدن هر چراغ قرمز، ۱۰۰ بار با صدای بلند  تکرار جمله ” من قانون را زیر پا نمی گذارم”   است. آمار جریمه های خودروها و سایر وسایل نقلیه به قدری بالا رفته است که منجر به طراحی سامانه هایی مخصوصی برای استعلام خلافی هوشمند  و پرداخت قبض خلافی شده است.

میزان جریمه رانندگی و استعلام خلافی با قبضینو

 

تحقیقات علمی و عملی نشان داده که چنانچه خودرویی با سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت یا کمتر با عابری برخورد کند فرد مضروب تا ۹۵ در صد شانس زنده ماندن دارد و اگر این سرعت به ۴۵ کیلومتر بر ساعت برسد شانس زنده ماندن عابر کمتر از ۵۰ درصد می شود. عابر پیاده در تصادف  با خودرویی که ۸۰ کیلومتر درساعت سرعت دارد به طور تقریبی اصلاً شانسی برای زنده ماندن ندارد. خلافی موتور

در اروپا آلمان، یونان، انگلیس و فرانسه کشورهایی هستند که جریمه های نسبتا کمی برای تجاوز از سرعت مجاز تعیین کرده اند. در صورت داشتن ۱۸ کیلومتر سرعت غیر مجاز راننده باید رقمی در حدود ۴۸ دلار یا کمتر پرداخت کند .برای استعلام می توانید از سامانه استعلام خلافی قبضینو استفاده نماید.

برای شفافیت و اطلاع رسانی میزان جریمه و خلافی جدول ذیل برخی از موارد خلافی را همراه با تعیین نمره منفی و میزان جریمه و تعرفه  جریمه های راهنمایی رانندگی را برای هر کدام با توجه موقعیت جغرافیایی شهر، کلان شهر و روستا را نمایش میدهد.افسر محترم نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی بر حسب جدول زیر میزان جریمه خلافی خودرو شما را مشخص می کند. البته ین مقدار بیشتر مقدار ممکن برای هر خلافی را نمایش می دهد و افسر مربوطه می تواند کمتر از این مبلغ را  برای تخلف رانندگی شما در نظر بگیرپد.

قبض جریمه رانندگی 

با استفاده از کارت خوان ها میتواند اقدام به پرداخت جریمه رانندگی کنید.. پس از کشیدن کارت روی دستگاه کارت‌خوان، وارد منوی پرداخت قبض شده و با انتخاب گزینه سایر قبوض، پس از وارد کردن شناسه قبض جریمه  وشناسه پرداخت به‌سادگی مبلغ مربوط به قبض جریمه رانندگی را مشاهده کرد و در صورت تمایل میتوانید پرداخت کنید و رسید پرداخت جریمه را نزد خود داشته باشید.

ثبت دیدگاه

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم قبضینو در وب سایت منتشر خواهد شد.

نام و نام خانوادگی وارد نشده است.

پست الکترونیک وارد نشده است.

متن دیدگاه یا پیام وارد نشده است

۲۳۸۸ ۲۸۴۲ ۰۲۱

دیدگاه کاربران

پست های محبوبخداحافظی با قبوض کاغذی

پیام

در صورت نیاز به راهنمایی می توانید با همکاران ما در ارتباط باشید

۰۲۱ ۲۸۴۲ ۲۳۸۸

توجه ! متاسفانه امکان استفاده از سایت قبضینو در این نسخه از مرورگر وجود ندارد، لطفا برای استفاده از قبضینو از سایر مرورگرهای مطرح استفاده نمایید.