تعرفه‌های جریمه‌های رانندگی و میزان خلافی در سال 1401

تعرفه‌های جریمه‌های رانندگی و میزان خلافی در سال 1401

توجه : کلیه مبالغ به ریال می‌باشد.

گروه 1 شامل کلان شهر‌ها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی می‌شود.

گروه 2 شامل سایر شهرستان ها و گروه 3 شامل روستاها و راه‌های روستایی می‌باشد.

ردیف کد تخلف عنوان تخلف گروه 1 گروه 2 گروه 3
1 2001 هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ 1,575,000 1,377,000  765,000
2 2002 تجاوز از سرعت مجاز (بیشتر از 30 کیلومتر بر ساعت) 2,100,000 1,890,000 1,050,000
3 2003 سبقت غير مجاز در راه‌های دوطرفه 2,100,000 1,890,000 1,050,000
4 2004 عبور از چراغ قرمز راهنمايی و رانندگی 2,100,000 1,890,000 1,050,000
5 2005 حركت به طور مارپيچ 1,575,000 1,377,000 765,000
6 2006 حركت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها 1,575,000 1,377,000
7 2007  مصرف داروهای روان گردان و يا افيونی 4,200,000 4,200,000 4,200,000
8 2008 تجاوز ار سرعت مجاز (بيش از 30تا50كيلومتر در ساعت) 2,100,000 1,890,000 1,050,000
9 2009 عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) 945,000 525,000 210,000
10 2010 تجاوز به چپ از محور راه 765,000 630,000 315,000
11 2011 عبور وسايل نقليه از پياده‌رو 663,000 357,000 153,000
12 2012 عدم رعايت حق تقدم عبور 525,000 315,000 153,000
13 2013 دور زدن در محل ممنوع 765,000 630,000 315,000
14 2014 استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطی مشابه در حين رانندگی 1,050,000 840,000 420,000
15 2015 نقص فنی موثر يا نقص در سامانه (سيستم ) روشنايی در شب 765,000 630,000 459,000
16 2016 عدم رعايت مقررات ايمنی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک 1,050,000 840,000 630,000
17 2017 رانندگی با وسايل نقليه عمومی بيش از زمان مجاز 630,000 525,000 357,000
18 2018 عدم رعايت محدوديت‌هاي زمانی يا مكانی و يا شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعک يا تجهيزات خاص 630,000 525,000 357,000
19 2019 عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرو محصلين يا پليس مدرسه 630,000 525,000 357,000
20 2020 عدم رعايت مقررات حمل بار 1,050,000 840,000 630,000
21 2021 نصب پلاک‌های متفرقه يا تغيير استاندارد پلاک وسيله نقليه 525,000 525,000 525,000
22 2022 مغايرت مشخصات فنی با كارت شناسايی وسيله نقليه 525,000 525,000 525,000
23 2023 در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگی 525,000 420,000 420,000
24 2024 حمل تيرآهن، ورق‌های فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمنی و مقررات مربوط 765,000 630,000 459,000
25 2025 عدم رعايت مقررات حمل بارهای ترافيكی 1,050,000 840,000 630,000
26 2026 عدم اقدام به تعويض پلاک به هنگام خريد و فروش وسيله نقليه 525,000 420,000 420,000
27 2027 هرگونه دخالت و دستكاری سرعت نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومی 525,000 525,000 525,000
28 2028 نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر 525,000 525,000 525,000
29 2029 توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع 525,000 420,000 210,000
30 2030 عبور كاميون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌های دارای بيش از دوخط عبور در هر سمت 525,000 420,000
31 2031 حمل مواد سوختی خارج از باك توسط وسايل نقليه غير مجاز يا نصب باک غير مجاز 525,000 525,000 525,000
32 2032 سوار كردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب يا هر قسمت خارجی وسيله نقليه 525,000 420,000 210,000
33 2033 رانندگی با وسيله نقليه با پلاك غير مجاز و يا داراي پلاک گذر موقت “ويژه” تعميری خارج از زمان و مكان تعيين شده و يا پلاک تعويض نشده متعلق به مالك قبلی 525,000 525,000 525,000
34 2034 حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز 525,000 525,000 525,000
35 2035 نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومی 765,000 630,000 459,000
36 2036 استفاده از نورافكن يا چراغ دارای نور خيره كننده “چراغ‌هاي الوان” اضافی و داشتن نور سفيد در عقب و نور قرمز در جلو وسيله نقليه 525,000 420,000 315,000
37 2037 نصب هرگونه تجهيزات يا اجسام اضافی بر روي بدنه وسيله نقليه يا روی چرخ‌ها كه از سطح بيرونی وسيله نقليه تجاوز نمايد 525,000 420,000 315,000
38 2038 توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطع‌ها و ميادين يا سطوح شطرنجی 525,000 420,000
39 2039 عدم رعايت فاصله طولي و عرضی با وسيله نقليه جلويی يا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو 630,000 525,000 357,000
40 2040 عدم اعلام نشانی محل سكونت جديد مالک وسيله نقليه در مهلت تعيين شده از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمايی و رانندگی 525,000 420,000 210,000
41 2041 سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راه‌هايی كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوری وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه 765,000 630,000 459,000
42 2042 عدم تجهيز وسايل نفليه مربوطه يا محل، به علائم هشدار دهنده در عمليات اجرايی و عمرانی راه‌ها 525,000 525,000 525,000
43 2043 سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر 420,000 315,000
44 2044 توقف در ابتدا و انتهای پيچ‌ها، روی پل، داخل تونل و داخل يا حريم تقاطع‌های راه آهن 630,000 459,000 315,000
45 2045 نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده 420,000 315,000 210,000
46 2046 سواركردن يا سوار شدن و پياده شدن يا آويزان شدن از وسيله نقليه در حال حركت 420,000 315,000 315,000
47 2047 نداشتن پلاک جلو، عقب يا ناخوانا بودن آن 630,000 630,000 630,000
48 2048 روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هر علت 420,000 315,000 105,000
49 2049 حركت عمدی به موازات اتومبيل ديگر به نحوی كه موجب كندی و انسداد ترافيک شود. 420,000 315,000 105,000
50 2050 حركت‌ نكردن وسايل‌ نقليه بين دو خط يا تغيير خط‌ حركت بدون رعايت‌ مقررات مربوطه در معابرخط‌ كشی شده 525,000 357,000 105,000
51 2051 عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط ويژه 840,000 630,000
52 2052 نصب و استفاده از تجهيزات سمعی و بصری مانند چراغ‌گردان، آژير و امثالهم در خودروهای غيرمجاز يا استفاده از تجهيزات مذكور توسط وسايل نقليه امدادی خارج از زمان ماموريت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و هلال احمر) 420,000 315,000 210,000
53 2053 عدم رعايت مسيرهای تعيين شده حركت در معابر منتهی به تقاطع‌ها 420,000 315,000 105,000
54 2054 استفاد از وسايل آتش زا از قبيل اجاق‌گاز، پيك‌نيك، بخاری و امثال آن در داخل وسيله نقليه 420,000 420,000 420,000
55 2055 باز كردن قفل مخصوص وسايل نقليه كه توسط مامورين راهنمايی ورانندگی بسته شده است. 420,000 420,000 420,000
56 2056 تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 كيلومتر در ساعت) 630,000 459,000 315,000
57 2057 عدم بارگيری صحيح و مهار ايمن محمولات 675,000 450,000 315,000
58 2058 تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ايجاد هرگونه مانع در مسير عبور وسايل نقليه در راه‌ها و حريم آن‌ها. 525,000 525,000 525,000
59 2059 حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم 420,000 315,000 210,000
60 2060 عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس 420,000 420,000 420,000
61 2061 حمل بار تجاری توسط وسايل نقليه عمومی حمل مسافر 420,000 420,000 210,000
62 2062 توقف درمحل ايستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) 420,000 315,000 105,000
63 2063 نداشتن گواهی معتبر معاينه فنی وسيله نقليه 525,000 315,000 210,000
64 2064 حمل جنازه با وسايل نقليه غير مجاز 420,000 315,000 105,000
65 2065 خودداری از كناربردن وسيله نقليه قابل حركت كه به علت تصادف منجر به خسارت يا نقص فنی و يا علل ديگر در سطح سواره‌رو متوقف شده است. 315,000 210,000 105,000
66 2066 عدم رعايت فاصله طولی و عرضي كافی قبل، حين و بعد از سبقت 315,000 210,000 105,000
67 2067 راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت 315,000 315,000 105,000
68 2068 عدم رعايت مقررات در گردش‌ها 315,000 315,000 105,000
69 2069 نصب هر نوع علائم يا الصاق هر نوع نوشته، آگهي و تصاوير به بدنه خارجی وسايل نقليه و قسمت درونی وسايل نقليه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم 315,000 210,000 210,000
70 2070 حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری كه حداقل سرعت براي آن تعيين شده است 315,000 210,000 105,000
71 2071 توقف وسايل نقليه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ايستگاه‌های تعيين شده 315,000 210,000 105,000
72 2072 استفاده از تلفن‌همراه و ساير وسايل ارتباطی مشابه در حين ‌رانندگی در سرعت‌كمتر از 60 كيلومتر بر ساعت 1,050,000 840,000 420,000
73 2073 پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، اشيا، آب دهان و بينی و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر 315,000 210,000 105,000
74 2074 قصور در به كاربردن علايم ايمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، كنار و عقب وسيله نقليه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه 459,000 315,000 153,000
75 2075 ريختن يا ريزش‌روغن، بنزين، نفت، گاز(گازوييل) و يا سايرمايعات آلوده و تخريب‌كننده ديگر درسطح راه 315,000 210,000 105,000
76 2076 توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومی 315,000 210,000 105,000
77 2077 گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع 315,000 210,000 105,000
78 2078 توقف وسايل نقليه در سطح سواره رو راه‌ها و محل‌هايي كه شانه كناری وجود دارد 315,000 210,000 105,000
79 2079 تغيير محل نصب پلاک وسيله نقليه 315,000 315,000 315,000
80 2080 نداشتن وسايل ايمنی سالم و متناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيک يخ شكن و يا نقص فنی برف پاک كن و بخاری 315,000 210,000 210,000
81 2081 حمل مسافر با وسايل نفليه شخصی يا غير مجاز 315,000 210,000 105,000
82 2082 ورود و تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر، محدوه‌ها و مناطقی كه ممنوع اعلام شده است حذف حذف حذف
83 2083 نداشتن و يا عدم به كارگيری سامانه تهويه مطبوع براي وسايل نقليه عمومی مسافربری 315,000 315,000 105,000
84 2084 عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوی ايست يا چراغ چشمک زن راهنمايی در تقاطع‌ها و ميادين 315,000 315,000 105,000
85 2085 توقف دوبله در معابر 315,000 210,000 105,000
86 2086 حركت با دنده عقب غير ضروری در راه‌ها 420,000 315,000 105,000
87 2087 حمل سرنشين توسط وسايل نقليه كشاورزی و عمرانی 315,000 315,000 210,000
88 2088 توقف وسايل نقليه در حاشيه راه‌ها برای فروش كالا 459,000 315,000 153,000
89 2089 نداشتن آج مناسب در سطح اتكای لاستيك با استفاده از لاستيك‌های فرسوده 459,000 315,000 153,000
90 2090 رانندگی با وسيله نقليه دودزا 459,000 315,000 153,000
91 2091 حمل اشيا كثيف، آلوده و حيوانات با هرگونه باری كه ‌موجب ناراحتی مسافران وسايل‌نقليه ‌عمومی ‌می‌گردد 315,000 210,000 105,000
92 2092 عدم استفاده از كلاه ايمنی توسط راننده و سرنشين موتورسيكلت در حين رانندگی 630,000 630,000 630,000
93 2093 عدم استفاده از كمربند ايمنی توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حركت (غير از استثنائات قانونی) در آزادراه‌ها، بزرگرراه‌ها و جاده‌ها 630,000 420,000 210,000
94 2094 نداشتن بارنامه يا صورت وضعيت مسافری در وسايل نقليه عمومی 459,000 315,000 153,000
95 2095 مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده يا استفاده مكرر از يک بارنامه يا صورت وضعيت 459,000 459,000 459,000
96 2096 عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه ترانزيت 315,000 315,000 315,000
97 2097 سواركردن مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربری براي هر نفر 315,000 210,000 105,000
98 2098 سوار كردن سرنشين اضافی به ازای هر نفر در وسايل نقليه عمومی حمل مسافر در جاده‌های بين شهري و راه‌های روستايی 315,000 105,000
99 2099 استنكاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسايل نفليه عمومی 315,000 210,000 105,000
100 2100 تعمير يا شستشوی وسيله نقليه در راه‌های عمومی 315,000 210,000
101 2101 هرنوع توقف كه منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور گردد 315,000 210,000 105,000
102 2102 عبور وسايل نقليه از بين دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان يا تشييع كنندگان يا دستجات عزاداری 315,000 210,000 105,000
103 2103 عدم توجه به هشدار و علائم وسايل نقليه امدادی در حال ماموريت 315,000 210,000 105,000
104 2104 نداشتن تجهيزات پيش بينی شده در برگ بازبينی فني سلامت وسايل نفليه عمومی 315,000 210,000 105,000
105 2105 آموزش رانندگی در محل‌های غير مجاز 315,000 210,000 105,000
106 2106 عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسايل نقليه سنگين باربری و مسافربری 315,000 210,000 105,000
107 2107 توقف وسايل نقليه در پياده‌رو 420,000 315,000 105,000
108 2108 سوار يا پياده كردن مسافر درخارج از پايانه‌های مسافربری يا محل‌های مجاز 420,000 315,000
109 2109 استفاده از لاستيك‌های خارج از استاندارد وسيله نقليه 420,000 315,000 105,000
110 2110 همراه نداشتن دفترچه و يا تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسايل نقليه عمومی 315,000 210,000 105,000
111 2111 همراه نداشتن گواهينامه رانندگی 315,000 210,000 105,000
112 2112 همراه نداشتن پروانه تاكسيرانی يا اتوبوسرانی 315,000 210,000
113 2113 انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه غيرمجاز 420,000 315,000 105,000
114 2114 استفاده از شيشه دودی به نحوي كه راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشد 525,000 315,000
115 2115 بيرون آوردن دست و يا هر يک از اعضای بدن سرنشين از وسيله نقليه در حال حركت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده 315,000 210,000 105,000
116 2116 نداشتن يا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز يا راهنمای وسيله نقليه و يا تغيير رنگ چراغ‌ها 315,000 315,000 105,000
117 2117 عدم‌الصاق يا نصب‌علامت مميزه خودروهايی دارای پلاک دولتی بر روی شيشه يا سايرقسمت‌های تعيين‌شده 315,000 315,000 315,000
118 2118 عدم نصب يا عدم اسفاده صحيح از تجهيزات الكترونيكی و غير الكترونيكی مصوب كنترل سرعت و موقعيت وسايل نقليه 420,000 315,000 105,000
119 2119 باز كردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط در حال حركت و حين توقف و يا باز گذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سواره‌رو 315,000 210,000 105,000
120 2120 حركت با نور بالا در مواقعی كه بايد از نور پايين استفاده شود 315,000 315,000 105,000
121 2121 رانندگی با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار 315,000 315,000 105,000
122 2122 حمل بار غيرمتعارف يا اشيا با وسايل نقليه غير باربري به نحوی كه قسمتی از آن از اطراف وسيله نقليه خارج شود 420,000 315,000 105,000
123 2123 عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها برای خودروهای سواری، وانت ، مینی بوس و کامیونت 420,000
124 2124 بوق زدن در محل‌هاي ممنوعه يا بوق‌زدن غير ضروری و مكرر 315,000 210,000 105,000
125 2125 آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صدای نامتعارف يا ناهنجار از بوق‌های شيپوري، لوله اگزور، سامانه صوتی يا بلندگوی منصوب در وسايل نقليه و مانند آن (مرتبه اول) 1,050,000 1,050,000 1,050,000
126 2126 تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها یا کلان‌شهرها و محدوده‌هایی که به طور موقت از طرف پلیس راهور ممنوع اعلام می شود 1,050,000 1,050,000
127 2127 سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلی جلو اتوميبل 210,000 210,000 105,000
128 2128 سوار‌كردن‌ مسافر با داشتن‌ مسافر قبلی توسط تاكسی‌های تلفنی، دربست يا آژانس‌ بدون اجازه‌ مسافر قبلی 210,000 153,000
129 2129 خروج غير مجاز تاكسی از محدوده تعيين شده 210,000 210,000 105,000
130 2130 همراه نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث 210,000 210,000 105,000
131 2131 همراه نداشتن برگ توزين در وسايل نقليه حمل بار 210,000 210,000 105,000
132 2132 عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن 210,000 210,000 105,000
133 2133 همراه نداشتن كارت صحت و سلامت روحی و جسمي راننده وسيله نقليه عمومی 210,000 210,000 105,000
134 2134 استفاده از لاستيک ميخ‌دار (يخ شكن) در مواقع غير ضروری 210,000 210,000 105,000
135 2135 حركت دادن غيرمجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در راه‌ها 210,000 210,000 105,000
136 2136 توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر 210,000 105,000
137 2137 عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه كشاورزی و راه سازی در راه‌ها 210,000 210,000 105,000
138 2138 عدم استفاده يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنمای وسايل نقليه در مواقع لزوم 210,000 210,000 105,000
139 2139 پوشاندن تمام يا قسمتی از چراغ‌های جلو يا عقب وسيله نقليه كه باعث كاهش، تغيير يا شدت نور شود. 315,000 210,000 105,000
140 2140 عبور يا توقف وسايل نقليه باربری سنگين (ظرفيت ناخالص5/6 تن به بالا) و اتوبوس‌های برون شهری درمعابر شهری در ساعات غير مجاز 210,000 210,000
141 2141 حركت در پوشش يا تعقيب وسايل نقليه امدادی 315,000 210,000
142 2142 عدم استفاد از علايم هشدار دهنده وسايل نقليه طويل، عمرانی، راه‌سازی و كشاورزی در راه‌ها 210,000 105,000 105,000
143 2143 توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع) 210,000 153,000 105,000
144 2144 نداشتن تجهيزات و علائم مصوب براي خودروهای تاكسی، آژانس و سرويس مدارس 210,000 210,000
145 2145 نداشتن تجهيزات و علائم شناسايی و احتياط در وسايل نقليه مخصوص آموزش رانندگی 315,000 315,000 315,000
146 2146 خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومی مسافربری در شب 210,000 210,000 105,000
147 2147 نصب آينه‌های غير مجاز در داخل و خارج وسايل نقليه مسافربری 210,000 210,000 105,000
148 2148 حمل و در آغوش گرفتن حيوانات و يا سرگرم شدن با آن‌ها در حين رانندگی 210,000 210,000
149 2149 همراه نداشتن كارت شناسايی وسيله نقليه 210,000 105,000 51,000
150 2150 سوار و پياده كردن مسافر يا سرنشين درمحل‌های غيرمجاز يا به نحوی كه موجب اختلال در عبور و مرور گردد 420,000 315,000 105,000
151 2151 توقف وسايل نقليه غير مجاز در ايستگاه‌ بارگيری و تخليه بار 210,000 105,000
152 2152 عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف وسايل نقليه درگذرگاه عابر پياده 210,000 210,000 210,000
153 2153 توقف وسيله نقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه‌ها 210,000 210,000 105,000
154 2154 خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات و امثال آن حين رانندگی 210,000 210,000 105,000
155 2155 عبور از روي لوله آب آتش نشانی در راه‌ها 210,000 210,000 105,000
156 2156 باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت، نصب يا قرار دادن هر شی كه مانع ديد عقب يا جلو راننده يا پلاک وسيله نقليه شود 153,000 105,000 51,000
157 2157 سوار كردن سرنشين اضافی به ازای هر نفر در وسايل نفليه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه 153,000 105,000
158 2158 نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداری 105,000 51,000
159 2159 پارک كردن تاكسی بدون حضور راننده در ايستگاه‌های تاكسی 153,000 105,000
160 2160 عدم استفاده از كمربند ايمنی توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه درحال حركت (غير استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستايی 153,000 105,000 51,000
161 2161 عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرويس مدارس به هنگام سوار و پياده نمودن دانش آموزان 153,000 105,000 51,000
162 2162 سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازاي هر نفر در وسايل نقليه شخصی 153,000 105,000 51,000
163 2163 همراه نداشتن گواهی يا برچسب معتبر معاينه فنی 105,000 51,000 51,000
164 2164 حمل سرنشين اضافی يا موتورسيكلت به ازای هر نفر 105,000 105,000 51,000
165 2165 عدم توجه به اخطار و تذكر پليس 105,000 105,000 105,000
166 2166 عدم استفاده از تاكسيمتر 105,000 105,000 51,000
167 2167 دست گرفتن موتورسيكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكيت سوار، اسكوتر و  نظاير آن به وسيله نقليه در حال حركت 105,000 105,000 105,000
168 2168 يدک كشی يا حمل بار غير متعارف به وسيله موتورسيكلت يا دوچرخه 105,000 105,000 51,000
169 2169 حركت دادن وسايل نقليه دارای چرخ فلزی در راه‌ها 51,000 51,000 30,000
170 2170 نداشتن تجهيزات ايمنی از قبيل رنگ يا بوق، ترمز، چراغ يا چراغ عقب و نور تاب دوچرخه يابی 51,000 51,000 30,000
171 2171 عبور عابر پياده از محل‌های غير مجاز سواره رو و همچنين از طول راه‌هايی كه دارای پياده رو است 30,000 30,000 30,000
172 2172 عدم توجه به علامت ایست مخصوص عصای سفید نابینایان 1,050,000 840,000 525,000
173 2173 توقف در محل‌های اختصاصی معلولان و جانبازان 1,050,000 1,050,000 1,050,000
174 2174 نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن 459,000 357,000 255,000
175 2175 نداشتن سند خمل بار شهری (باربرگ) در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درون شهری به هنگام حمل بار 357,000 315,000 255,000
176 2176 مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری (باربرگ) صادر شده یا استفاده مکرر از یک سند حمل بار شهری (باربرگ) در بخش درون‌شهری 459,000 459,000 459,000
177 2177 تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهرها‌ با وضعيت نارنجی 5,250,000 5,250,000 5,250,000
178 2178 عدم رعايت پروتکل های بهداشتی توسط رانندگان تاکسي و اتوبوس 1,050,000 1,050,000
179 2179 عدم رعايت پروتکل‌های بهداشتی به ازای هر نفر مسافر يا سرنشين تاکسی و اتوبوس 210,000 210,000
180 2180 عدم استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده 525,000 525,000 525,000
181 2181 تردد غير ضرور وسايل نقليه در معابر شهرهای با وضعيت قرمز 10,500,000 10,500,000
182 2182 تردد هاي غيرضرور وسايل نقليه در معابر از ساعت 21:00 تا 04:00 2,100,000 2,100,000
183 2183 عدم رعایت محدودیت‌های دوران قرنطینه توسط افراد بیمار با تست مثبت 2,100,000 2,100,000 2,100,000
184 2301 توقف در محل ممنوع با حضور پاركبان 210,000 210,000 105,000
185 2302 تردد وسايل نقليه در سن فرسودگی به ازاي هر 24 ساعت يكبار 525,000 525,000 525,000
186 2303 توقف در محل تعيين شده براي معلولان و جانبازان (از تاریخ 99/02/01 غیر فعال خواهد شد – صرفا برای اخذ آمار تخلفات قدیمی ثبت شده در سامانه) 420,000 315,000 105,000
187 2304 رانندگي در حالت مستی و مشروبات الكلی 4,200,000 4,200,000 4,200,000
188 2305 عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای انوبوس و کامیون دو محور 525,000
189 2306 عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها برای خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش 945,000
190 2307 آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوق‌هاي شيپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی يا بلندگوي منصوب در وسايل نقليه و مانند آن (مرتبه دوم) 2,100,000 2,100,000 2,100,000
191 2308 آلودگی صوتی موضوع ماده 29 قانون هوای پاک (مصوب 1396) و توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوق‌هاي شيپوری، لوله اگزور، سامانه صوتي يا بلندگوی منصوب در وسايل نقليه و مانند آن (مرتبه سوم) 3,150,000 3,150,000 3,150,000

جریمه خودرو چیست و به چند نوع تقسیم می‌شود؟

به تمام تخلفاتی که به دلیل نقص قوانین راهنمایی و رانندگی توسط دوربین یا پلیس در سطح شهر، اتوبان، آزادراه و بزرگراه‌ها جریمه می‌شوید، جریمه خودرو می‌گویند. جریمه‌های خودرو شامل جریمه تسلیمی، الصاقی، دوبرگی، دوربین، خودداری، کرونایی، انتقال به پارکینگ و بدحجابی هستند.

جدول تخلف‌های رانندگی در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برخی از جرائم رانندگی نمره منفی گواهینامه دارند و برخی از تعرفه‌ جریمه‌های رانندگی کلان‌شهرها، شهرها و روستاها را نمی‌‌دانیم؛ برای آشنایی با لیست جرایم رانندگی، لیست کدهای تخلف رانندگی و میزان جریمه خلافی راهنمایی و رانندگی خودرو تنها نیاز است نگاهی به جدول بالا بیندازید. (مبلغ میزان جریمه به ریال است.)

پرداخت معاینه فنی برای تمام خودروها اجباری است. اگر خودرویی به موقع جریمه خود را پرداخت نکند، مشمول پرداخت جریمه معاینه فنی می‌شود. ۵۰ هزار تومان مبلغ خلافی معاینه فنی است که باید تمام خودروهای خاطی آن را پرداخت کنند.

کد تخلفات رانندگی چیست؟

شاید چندین بار نام کد تخلف رانندگی به گوشتان خورده باشد. یا این کد را روی برگه خلافی یا زمان استعلام و پرداخت جریمه های رانندگی دیده باشید؟ به کدهایی که برای مشخص کردن نوع خلافی خودرو روی برگه خلافی خودرو درج می‌شوند، کد تخلف می‌گویند. 

آیا میزان تعرفه جریمه راهنمایی و رانندگی برای تمام تخلفات یکسان است؟

خیر؛ میزان تعرفه‌های جریمه‌های راهنمایی و رانندگی برای تمام تخلفات یکسان نیست. از طرفی اگرچه این قانون وجود دارد که اگر جرائم خود را به موقع پرداخت نکنید، دو برابر می‌شوند اما نرخ جریمه‌های دوربین (جریمه‌هایی که توسط دوربین ثبت می‌شوند) ثابت هستند یعنی بعد از ۶۰ روز دو برابر نمی‌شوند و تنها این قاعده برای جرائم تسلیمی و الصاقی صدق می‌کند.

آیا میزان تعرفه جریمه راهنمایی و رانندگی برای تمام تخلفات یکسان است؟

طریقه اعتراض به جریمه رانندگی به چه صورت است؟

تردد در خیابان‌ها و جاده‌ها باعث شده تا بسیاری از افراد به دلیل نقض قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه شوند. اما گاهی خطاهای انسانی یا دوربینی باعث می‌شود که شما به میزان مبلغ جریمه رانندگی معترض باشید. در این بین بهتر است با روش‌های اعتراض به جرائم تسلیمی، دوربینی و اعتراض به جریمه کرونا آگاه باشید تا بتوانید در زمان مناسب برای ثبت اعتراضتان اقدام کنید. 

قبل از ثبت اعتراض به دو روش گفته شده بهتر است بدانید برای ثبت اعتراض خود  مدارک مهمی مانند کارت شناسایی، کارت وسیله نقلیه، اصل سند مالکیت و فرم تکیمل‌شده را آماده همراه خود داشته باشید. در نهایت باید بدانید که حداکثر ۶۰ روز بعد از تاریخ روی قبض جریمه می‌توانید نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنید.

روش دیگری برای ثبت اعتراض به جرائم رانندگی وجود دارد و آن هم چیزی نیست جز مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰، برای ثبت اعتراض خود نیاز است مدارکی مانند اصل کارت شناسایی، سند مالکیت خودرو و فرم تکمیل‌شده را آماده کنید. 

نحوه اعتراض به جریمه تسلیمی 

یکی از انواع جرائم رانندگی، جریمه  تسلیمی است یعنی راننده به جریمه‌ای مرتکب شده و پلیس برگه جریمه را به او تسلیم می‌کند. در این شرایط برای ثبت اعتراض خود می‌توانید به صورت حضوری به مرکز اجرائیات پلیس راهور یا پلیس + ۱۰ مراجعه کنید.

طریقه اعتراض به جریمه دوربین

تمام تخلفاتی که توسط دوربین هوشمند مستقر شده در شهرها و جاده‌ها ثبت می‌شوند کمتر دچار خطا می‌شوند. اما اگر جریمه شما توسط دوربین ثبت شده، می‌توانید برای ثبت اعتراض به مراکز رسیدگی پلیس راهور مراجعه کنید.

شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بسیاری از افراد به دلیل نقص قوانین جریمه شوند. آیا طی این چند روز پیامکی مبنی بر جریمه شدن دریافت کرده‌اید؟ آیا می‌دانید برای ثبت اعتراض باید از چه روشی اقدام کنید؟ در ادامه در رابطه با روند انجام کار توضیحاتی را ارائه می‌کنیم.

روش اعتراض به جریمه کرونا

آیا پیامک اشتباهی دریافت کرده اید که جریمه شده‌اید؟ حالا نمی‌دانید باید اقدام به ثبت اعتراض کنید یا جریمه را پرداخت کنید؟

برخی از پیامک‌های جریمه که برای رانندگان ارسال می‌شود فاقد شناسه قبض و پرداخت است یعنی در این شرایط جریمه نشده‌اند. برای اطمینان بهتر است بعد از ۱۰ الی ۱۲ روز برای پیگیری جریمه اشتباهی خودرو مانند اعتراض به جریمه کرونا از سامانه استعلام خلافی استفاده کنید تا ببینید که آیا پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه شما را ثبت نهایی کرده یا خیر! حالا با مراجعه به پلیس + ۱۰ یا مرکز اجرائیات راهور می‌توانید برای ثبت اعتراض به هر نوع جریمه اقدام کنید. 

اعتراض به عوارض آزادراهی 

اگر به مبلغ جریمه عوارض آزادراهی اعتراضی دارید یا پیامک به صورت اشتباه برایتان ارسال شده و شما در تاریخ مذبور در محل حضور نداشتید، می‌توانید شماره پلاک خودروی خود را به شماره ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ ارسال کنید یا برای ثبت اعتراض با شماره تلفن ۶۳۴۶۸۵۳۱ تماس بگیرید.

طریقه اعتراض به جریمه رانندگی به چه صورت است؟

گزارش تخلفات رانندگی به چه شکل انجام می‌شود؟

چند سالی است که سامانه پیامکی ۱۱۰۱۲۰ برای مسافران جاده‌ای راه‌اندازی شده است. شما به کمک این سرویس می‌توانید رانندگی خاطی را به پلیس معرفی کنید. برای انجام این کار نیاز است در صورت مشاهده تخلفاتی مانند صحبت کردن تلفن در حین رانندگی، نبستن کمربند ایمنی، رانندگی خطرناک، عدم توقف برای فریضه نماز، خستگی راننده، وجود اشکالات فنی و به صورت کل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، شماره پلاک وسیله نقلیه را به این شماره پیامک کنید.

بخشودگی جرایم رانندگی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به چه صورت اعمال می‌شود؟

معمولا بخشودگی جرایم رانندگی در مناسبت‌های خاص مانند ۲۲ بهمن، هفته ناجا برای کلیه رانندگان در نر گرفته می‌شود. این بهترین شرایط برای تمام رانندگانی هست که خلافی بالا دارند و می‌خواهند مبلغ جریمه خودرو خود را کاهش دهند. 

آیا مبلغ جرائم رانندگی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است؟

بله؛ بر اساس بند (ج) تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ جرائم رانندگی در سال ۱۴۰۱ رشد پنج‌درصدی داشته است. البته هنوز جدول تخلفات رانندگی همراه با تعرفه جریمه‌های رانندگی اعلام نشده است. هم‌چنین طبق بند (ح) همین تبصره نیز تمام تخلفات رانندگی از طریق پیامک برای رانندگان ارسال می‌شود که این هزینه‌ها توسط اپراتور‌ها در قبوض تلفن همراه درج می‌شود و باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنید. 

بیشتر بخوانید: اگر در رابطه با مهلت قانونی پرداخت مبلغ جریمه اطلاعاتی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مطلب دو برابر شدن جریمه‌های رانندگی و مهلت پرداخت جریمه را مطالعه کنید. 

نحوه پرداخت جریمه رانندگی

همیشه پرداخت خلافی خودرو دردسرهای خودش را دارد اما در این قسمت می‌خواهیم به ۴ روش ساده و آسان برای پرداخت سریع جرائم رانندگی اشاره کنیم. با شناخت تعرفه‌های جریمه‌های رانندگی و شناخت این روش‌ها می‌توانید در سریع‌ترین زمان تخلف رانندگی خود را پرداخت کنید.

استعلام و پرداخت تخلفات رانندگی از طریق سامانه قبضینو

برای اینکه بتوانید در سریع‌ترین زمان نسبت به استعلام جرائم رانندگی اقدام کنید. هم‌چنین برای صدور قبض جریمه و دریافت رسید از روش پرداخت قبض خلافی قبضینو استفاده کنید، باید اطلاعاتی درباره روند انجام کار به دست بیاورید.

  • استعلام خلافی خودرو با پلاک (همراه با جزئیات)

اگر به اطلاعات مالک خودرو یا موتور سیکلت دسترسی دارید و می‌خواهید جزئیات استعلام را همراه با عکس تخلف مشاهده کنید، نیاز است برای دریافت سریع خلافی خودرو با پلاک به شماره تلفن، کد ملی و شماره پلاک خودرو یا موتور دسترسی داشته باشید.

  • استعلام خلافی خودرو بدون جزئیات 

اگر تنها هدفتان پرداخت خلافی خودرو است و دسترسی به اطلاعات مالک وسیله نقلیه ندارید، می‌توانید برای پرداخت مبلغ خلافی تنها با یک رمز پویا از این سرویس استفاده کنید. برای استعلام جرائم رانندگی بدون جزئیات نیاز به شماره پلاک خودرو دارید.

نکته: شما می‌توانید برای گرفتن خلافی خودرو با موبایل از اپلیکیشن قبضینو، پیشخوان ۲۴ یا پلیس من استفاده کنید تا به صورت آنی تمام تخلفات رانندگی شما تسویه شوند

استعلام جزئیات خلافی با پلاک در اپلیکیشن قبضینو

بیشتر بخوانید: اگر در رابطه با روش استعلام و پرداخت خلافی با رمز پویا اطلاعاتی ندارید، کلیک کنید.

استعلام خلافی خودرو با کد ملی

برای گرفتن رایگان خلافی خودرو باید وارد سامانه استعلام خلافی پلیس راهور به نشانی rahvar120.ir شوید. سپس باید با وارد کردن کد ملی و رمز عبور سخا و کلیک روی گزینه استعلام تخلفات خودرو نیاز شماره بارکد پشت کارت ماشین دارید تا بتوانید نتیجه استعلام را بدون پرداخت هزینه‌ای مشاهده کنید.

پرداخت خلافی خودرو با vin

تا همین چند وقت قبل برای استعلام خلافی خودرو می‌توانستید از کد وین روی شماره کارت وسیله نقلیه یا برگ سبز استفاده کنید. اما امروزه بیشتر روش‌های استعلام خلافی با vin غیرفعال‌شده و نمی‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. به جای دریافت سریع خلافی با کد vin می‌توانید از روش استعلام خلافی وسیله نقلیه با شماره پلاک استفاده کنید و به صورت فوری و آنی مبلغ جرائم رانندگی خود را پرداخت کنید.

نکته: برای دریافت سریع خلافی بدون هزینه می‌توانید از سرویس پلیس راهور استفاده کنید.

استعلام جریمه‌های رانندگی با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس + ۱۰

یکی از روش‌های استعلام خلافی خودرو مراجعه حضوری به دفاتر پلیس + ۱۰ است. اگر مبلغ جرائم رانندگی شما کمتر از یک میلیون تومان است، می‌توانید برای مشاهده نتیجه استعلام خلافی خودرو یا موتور سیکلت خود به یکی از دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنید و مبلغ ۱۷۵۰۰ تومان را پرداخت کنید تا لیست جرائم رانندگی را به شما نمایش دهند. 

نکته: توجه داشته باشید با پرداخت خلافی خودرو با پلاک می‌توانید تمام جرائم پرداخت‌شده را از لیست جرائم رانندگی خود حذف کنید. 

نتیجه‌گیری

هر سال نرخ جرائم رانندگی افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مطلب به لیست جرایم رانندگی، کدهای تخلف و آخرین تعرفه‌های جریمه‌های رانندگی اشاره کنیم. هم‌چنین در ادامه به شیوه‌های اعتراض به جرائم رانندگی و روش‌های استعلام هم اشاره کوتاهی کرده‌ایم تا با شناخت آن‌ها بتوانید در سریع‌ترین زمان نسبت به پرداخت تخلفات رانندگی اقدام کنید. 

ثبت دیدگاه

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم قبضینو در وب سایت منتشر خواهد شد.

نام و نام خانوادگی وارد نشده است.
شماره موبایل به درستی وارد نشده است.
دیدگاه وارد نشده است.
معصومه سادات سبحانی

من امروز کمر بند بسته بودم اما پیامک جریمه برایم امد

مرتضی عبداللهی

اینجانب کمربند ایمنی را بسته بودم ولی متاسفانه منرو جریمه کردند نمیدانم علت از خرابی دوربینه یا خدای نکرده فساد مأمورین که امیدوارم اینطور نباشد مخصوصا با أین نرخ زیاد هزینه های زندگی

رضوان رند

سلام جریمه کسی که گواهینامه نداره پشت فرمان باشه چه مبلغی هست میشه ارسال کنید برام تشکر

سامان وفائی تاج خاتونی

لطفا مبلغ ها به تومان یا ریال بودن در سایت درج شود

پشتیبانی قبضینو

سلام دوست عزیز
با تشکر از اینکه دیدگاه‌تون رو با ما در میون گذاشتید. واحد مبالغ در جدول اعمال شد.

دلارانیکبخش مشایی

سلام. من درساری داخل ماشین کنار مطب نشسته بودم. ایا پلیس محترم نباید بمن تذکر حرکت میداد؟ و باید بدون کوچکترین گذشتی جریمه ام میکرد؟

داوری

با سلام چرا برای خودرو هایی که مقابل درب پارکینگ منازل درکوچه ها پارک می کنند جریمه درنظر گرفته نشده است منزل مانزدیک خیابان هست وهر روزمشگل داریم .

سرویس‌های قبضینو

دانلود اپلیکیشن قبضینو
دانلود قبضینو
لینک دانلود
دریافت لینک دانلود اپلیکیشن قبضینو

با نصب اپلیکیشن قبضینو، به آسانی تمامی قبوض خدماتی، جرائم رانندگی، عوارض شهرداری و عوارض آزادراه خود را با استفاده از تلفن همراه، کاملا رایگان و بدون محدودیت استعلام و پرداخت کنید.

شماره موبایل به درستی وارد نشده است.

در حال انتقال ...